หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (4 ปี)

     
    ปรัชญา
     
    วิชาการดี มีจรรยาบรรณ สร้างสรรค์สังคมด้วยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
     
    วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
     
    เพื่อผลิตบัณฑิตทางการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี้
      1.มีความรู้ และรอบรู้ในศาสตร์เกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  2. มีทักษะในการสื่อสาร เผยแพร่ ประยุกต์และใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  3. สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  4. ใฝ่รู้ สามารถใช้ความรู้และทักษะเพื่อการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพได้อย่างมีจรรยาบรรณ
 

หลักสูตรและแผนกำหนดการศึกษา

     
   
ระยะเวลาการศึกษา : 4 ปี
ชื่อหลักสูตร : การศึกษาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ชื่อปริญญา : การศึกษาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
: กศ.บ
   
โครงสร้างหลักสูตร  
แผนการศึกษา download pdf
     
     
     
Copyright : Department of Education Technology and Communucations
Department of Education Technology and Communucations : 140 Khanchanawanit Rd. ,Kaoroopchang, Muang, Songkhla 90000
Tel.074 317600 - 2129