Main Menu
Home
  สมัครสมาชิก
  ส่งบทความ
  วารสารออนไลน์
  แนะนำหนังสือ
  บรรณาธิการ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ติดต่อเรา
 
Admin login

จำนวนผู้เยี่ยมชม
Website counter
 
บทความในระบบ
 
 
 
 
วารสารเทคโนโลยีการศึกษาและมีเดียคอนเวอร์เจนซ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
     
วารสารออนไลน์
     
             
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1   ปีที่ 2 ฉบับที่ 2   ปีที่ 2 ฉบับที่ 1   ปีที่ 1 ฉบับที่ 2  
     
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1              
             
     
วัตถุประสงค์ของโครงการ
 
กำหนดการตีพิมพ์
  1.เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการวิจัยทางด้าน เทคโนโลยีการศึกษา มีเดียคอนเวอร์เจนท์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของนักวิชาการ และนิสิต นักศึกษา ระดับ บัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอก

  2. เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ทางด้าน เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มีเดียคอนเวอร์เจนท์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า วิจัยทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสาร การศึกษา มีเดียคอนเวอร์เจนท์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    วารสารเทคโนโลยีการศึกษาและมีเดียคอนเวอร์เจนท์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดการตีพิมพ์บนระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีละ 2 ฉบับ
     
 
 
Quick Link
  ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
  คณะทำงาน
  ระบบการสมัครตีพิมพ์
  รูปแบบการจัดทำต้นฉบับ
  ขั้นตอนการจัดพิมพ์วารสาร
  หลักเกณฑ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์
       
       
       
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
140 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 074 317600 ต่อ 3501
Educational Technology and Communications Faculty of Education Thaksin University