Main Menu
Home
  สมัครสมาชิก
  ส่งบทความ
  สถานะบทความ
  วารสารออนไลน์
  แนะนำหนังสือ
  บรรณาธิการ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ติดต่อเรา
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
Free Hit Counter
 
บทความในระบบ
 
 
 
 
ระบบสมัครสมาชิก
เลขบัตรประชาชน  
ชื่อ  
สกุล  
หน่วยงานที่สังกัด  
สถานะ               
ที่อยู่  
   
     
 
Quick Link
  ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
  คณะทำงาน
  ระบบการสมัครตีพิมพ์
  รูปแบบการจัดทำต้นฉบับ
  ขั้นตอนการจัดพิมพ์วารสาร
  หลักเกณฑ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์
       
       
       
       
       
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
140 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 074 317600 ต่อ 2129
Educational Technology and Communications Faculty of Education Thaksin University