Main Menu
Home
  สมัครสมาชิก
  ส่งบทความ
  วารสารออนไลน์
  แนะนำหนังสือ
  บรรณาธิการ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ติดต่อเรา
 
Admin login
จำนวนผู้เยี่ยมชม
Website counter
 
บทความในระบบ
 
 
 
 
กองบรรณาธิการ
 1. อาจารย์ ดร.ชัชวาล ชุมรักษา
 2. อาจารย์ ดร.จินตนา กสินันท์
 3. อาจารย์ ดร.นวพรรษ รัตนบุญทวี
 4. อาจารย์เพ็ญนภา สุวรรณวงศ์
   5. อาจารย์ศุภชัย โชติกิจภิวาทย์
   6. อาจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ิ
   7. อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ผล
   8. อาจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ทองมาก
   9. นางสาวอุษา ส่งศรี
   10. นายพลากร คล้ายทอง
   11. นางกนกนาฏ สังข์สวัสดิ์
   12. นางกันต์กมล สองสี
   13. นายณัฐวุฒิ ศิริวัฒน์
 
Quick Link
  ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
  คณะทำงาน
  ระบบการสมัครตีพิมพ์
  รูปแบบการจัดทำต้นฉบับ
  ขั้นตอนการจัดพิมพ์วารสาร
  หลักเกณฑ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์
       
       
       
       
       
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
140 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 074 317600 ต่อ 3501
Educational Technology and Communications Faculty of Education Thaksin University