Main Menu
Home
  สมัครสมาชิก
  ส่งบทความ
  วารสารออนไลน์
  แนะนำหนังสือ
  บรรณาธิการ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ติดต่อเรา
 
Admin login
จำนวนผู้เยี่ยมชม
Website counter
 
บทความในระบบ
 
 
 
 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
   
1. ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมสิทธิ์ จิตสถาพร มหาวิทยาลัยบูรพา
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช โศภีรักข์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  4. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  5. รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  6. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาณี เส็งศรี มหาวิทยาลัยนเรศวร
  8. ผศ. ดร.คุณอานันท์ นิรมล มหาวิทยาลัยทักษิณ
  9. อาจารย์ ดร.นุชนาฏ ใจดำรงค์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
     
     
 
Quick Link
  ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
  คณะทำงาน
  ระบบการสมัครตีพิมพ์
  รูปแบบการจัดทำต้นฉบับ
  ขั้นตอนการจัดพิมพ์วารสาร
  หลักเกณฑ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์
       
       
       
       
       
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
140 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 074 317600 ต่อ 3501
Educational Technology and Communications Faculty of Education Thaksin University