Main Menu
Home
  สมัครสมาชิก
  ส่งบทความ
  วารสารออนไลน์
  แนะนำหนังสือ
  บรรณาธิการ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ติดต่อเรา
 
Admin login

จำนวนผู้เยี่ยมชม
Website counter
 
บทความในระบบ
 
 
 
 
วารสารเทคโนโลยีการศึกษาและมีเดียคอนเวอร์เจนซ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ปก ชื่อบทความ หน้า อ้างอิง
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ปกใน    
บทบรรณาธิการ    
สารบัญ    
  บทความวิชาการ    
    คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด Open Educational Resources (OER)/ รุสดี เปาจี 1
    การรักษาทางไกลบนเครือข่ายสังคม Telemedicine on Social Network/ อัญชลี ทองเสน ,วิวัฒน์ มีสุวรรณ์ และดิเรก ธีระภูธร 9
    MOOCs...กับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ MOOCs...with science instructional./ รุสดี เปาจิ 17
       
  บทความวิจัย    
    การจัดนิทรรศการการเรียนรู้ ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด(QR code)เรื่อง วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร วิทยาเขตทับคล้อ/ ธนาภรณ์ ชวนรักษาสัตย์ และวิวัฒน์ มีสุวรรณ์ 29
         
    การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องคอมพิวเตอร์และการใช้งานกลุ่มสาระ การเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 5/ นิสิยา ทองจันทร์แก้ว และจินตนา กสินันท์ 37
           
      การพัฒนาสื่อแอนิเมชันเสริมทักษะการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันสำหรับเด็กปฐมวัยี/ อลิศรา บัวเพ็ชร,คุณอานันท์ นิรมล และกฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ 49
           
      การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ เรื่องข้อมูลและสารสนเทศ วิชาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / นิตยา พรหมเรือง,คุณอานันท์ นิรมล และกฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ 59
           
      รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีผลต่อภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
/ โสภณ กมล
73
     
           
  หลักเกณฑ์การทำต้นฉบับ 83  
  ขั้นตอนการตีพิมพ์เผยแพร่วารสาร 87  
  รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพ บทความประจำฉบับ 88  
           
           
 
Quick Link
  ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
  คณะทำงาน
  ระบบการสมัครตีพิมพ์
  รูปแบบการจัดทำต้นฉบับ
  ขั้นตอนการจัดพิมพ์วารสาร
  หลักเกณฑ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์
       
       
       
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
140 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 074 317600 ต่อ 3501
Educational Technology and Communications Faculty of Education Thaksin University