Main Menu
Home
  สมัครสมาชิก
  วารสารออนไลน์
  แนะนำหนังสือ
  บรรณาธิการ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ติดต่อเรา
 
Admin login

จำนวนผู้เยี่ยมชม
Website counter
 
บทความในระบบ
 
 
 
 
วารสารเทคโนโลยีการศึกษาและมีเดียคอนเวอร์เจนซ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
     
วัตถุประสงค์ของโครงการ
 
กำหนดการตีพิมพ์
  1.เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการวิจัยทางด้าน เทคโนโลยีการศึกษา มีเดียคอนเวอร์เจนท์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของนักวิชาการ และนิสิต นักศึกษา ระดับ บัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอก

  2. เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ทางด้าน เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มีเดียคอนเวอร์เจนท์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า วิจัยทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสาร การศึกษา มีเดียคอนเวอร์เจนท์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    วารสารเทคโนโลยีการศึกษาและมีเดียคอนเวอร์เจนท์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดการตีพิมพ์บนระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีละ 2 ฉบับ

     ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน
     ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม
     
วารสารฉบับที่ผ่านมา
 
ปีที่ 1 ฉบับที่1   ปีที่ 1 ฉบับที่ 2  
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Quick Link
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  คณะทำงาน
  ระบบการสมัครตีพิมพ์
  รูปแบบการจัดทำต้นฉบับ
  ขั้นตอนการจัดพิมพ์วารสาร
   
       
       
       
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
140 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 074 317600 ต่อ 3501
Educational Technology and Communications Faculty of Education Thaksin University