Main Menu
Home
  สมัครสมาชิก
  ส่งบทความ
  วารสารออนไลน์
  แนะนำหนังสือ
  บรรณาธิการ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ติดต่อเรา
 
Admin login

จำนวนผู้เยี่ยมชม
Website counter
 
บทความในระบบ
 
 
 
 
วารสารเทคโนโลยีการศึกษาและมีเดียคอนเวอร์เจนซ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ปก ชื่อบทความ หน้า อ้างอิง
ปีที่ 1 ฉบับที่1 ปกใน    
บทบรรณาธิการ    
สารบัญ    
  บทความวิชาการ    
    8 ขั้นตอนการเรียนแบบโครงงานร่วมกันโซเชียลมีเดียเพื่อส่งเสริมทักษะใน ศตวรรษที่ 21/ ผศ.ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร 1
    โทรทัศน์ดิจิทัล/ ผศ.ดร.ภาสกร เรืองรอง 19
    วิทยุชุมชน: สื่อการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน/ ชัชวาล ชุมรักษา 39
       
  บทความวิจัย    
    พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรม Tablet PC ของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครนายก/ ดร.กิตติศักดิ์ แป้นงาม 59
    กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการแแก้ปัญหาและการให้เหตุผล สำหรับนักเรียน ชั่นมัธยมศึกษาปีที่ 3/ ขวัญชนก แก้วสี 71
      การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทปีทากอรัส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/ ดนุรุจ สามัญ 81
      การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เงิน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง / พีระยุทธ เพ็ชรพิชัย 91
      การพัฒนาหลังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เรื่องตัวต้านทานและการอ่านค่าสี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / ปรัชญา เนียมทอง 99
      การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง จักรวาลและอวกาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/ สวิชญา ยอดระบำ 109
      การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / สุทธิรัตน์ แสงจันทร์ 117
           
  หลักเกณฑ์การทำต้นฉบับ 125  
  ขั้นตอนการตีพิมพ์เผยแพร่วารสาร 128  
  รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพ บทความประจำฉบับ 129  
           
           
 
Quick Link
  ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
  คณะทำงาน
  ระบบการสมัครตีพิมพ์
  รูปแบบการจัดทำต้นฉบับ
  ขั้นตอนการจัดพิมพ์วารสาร
  หลักเกณฑ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์
       
       
       
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
140 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 074 317600 ต่อ 3501
Educational Technology and Communications Faculty of Education Thaksin University