Main Menu
Home
  สมัครสมาชิก
  ส่งบทความ
  วารสารออนไลน์
  แนะนำหนังสือ
  บรรณาธิการ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ติดต่อเรา
 
Admin login

จำนวนผู้เยี่ยมชม
Website counter
 
บทความในระบบ
 
 
 
 
 
ปก ชื่อบทความ หน้า อ้างอิง
ปีที่ 1 ฉบับที่2 ปกใน    
บทบรรณาธิการ    
สารบัญ    
  บทความวิชาการ    
    การนำเสนออย่างสร้างสรรค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์/ อุทิศ บำรุงชีพ 1
    วิทยุชุมชน : องค์การขับเคลื่อนทางสังคม/ ชัชวาล ชุมรักษา 21
    การบูรณาการการเรียนอาชีวศึกษาร่วมกับเครือข่ายสังคมเฟซบุ๊กในการสอนคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์/ อาพร ประทุมทอง และกัลยานี เจริญช่าง นุชมี 43
    แหล่งทรัพยากรด้านการศึกษาแบบเปิดและซอฟแวร์โอเพนซอร์ส ทางเลือกสำหรับการศึกษา ตามอัธยาศัยเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต/
กันต์กมล สองสีและนวพรรษ เพชรมณี
55
       
  บทความวิจัย    
    การพัฒนาเว็บเพื่อการเรียนรู้ เรื่องนักสืบนิติวิทยาศาสตร์สาหรับสมาชิก ของเว็บไซต ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)/ วิชชานันท์ งามถิ่น และสุรชัย ประเสริฐสรวย 71
         
    การพัฒนาสื่อความจริงเสมือน วิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่่ากว่า เกณฑ์มาตรฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก/ มานพ สว่างจิต เเละไพฑูรย์ ศรีฟ้า 84
           
      การสอนผ่านเว็บแบบผสมผสาน เรื่อง คาสั่งพื้นฐานโปรแกรมภาษาโลโก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราชินี/ พัชนี สหสิทธิวัฒน์ และณัฐพล รำไพ 97
           
      การวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานและพฤติกรรมการใช้งานระบบบริหาร จัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU-Learning)ประจำปีการศึกษา 2555-2556 / สุวรรณ โชติการ 109
           
      หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพัทลุง สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / กอปรกุล หนูเลี่ยง เอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์ และสุธาสินี บุญญาพิทักษ์ 121
           
      การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อุปกรณ์อินพุต วิชา ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น สาหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2/ การะตี ศรีสุวรรณ์ คุณอานันท์ นิรมล และกฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ 131
     
           
  หลักเกณฑ์การทำต้นฉบับ 139  
  ขั้นตอนการตีพิมพ์เผยแพร่วารสาร 143  
  รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพ บทความประจำฉบับ 144  
           
           
 
Quick Link
  ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
  คณะทำงาน
  ระบบการสมัครตีพิมพ์
  รูปแบบการจัดทำต้นฉบับ
  ขั้นตอนการจัดพิมพ์วารสาร
  หลักเกณฑ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์
       
       
       
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
140 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 074 317600 ต่อ 3501
Educational Technology and Communications Faculty of Education Thaksin University