Main Menu
Home
  สมัครสมาชิก
  ส่งบทความ
  วารสารออนไลน์
  แนะนำหนังสือ
  บรรณาธิการ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ติดต่อเรา
 
Admin login

จำนวนผู้เยี่ยมชม
Website counter
 
บทความในระบบ
 
 
 
 
 
ปก ชื่อบทความ หน้า อ้างอิง
ปีที่ 2 ฉบับที่2 ปกใน    
บทบรรณาธิการ    
สารบัญ    
  บทความวิชาการ    
    แนวทางการพัฒนาจริยธรรมสำหรับการเรียนอีเลิร์นนิงในสถาบันอุดมศึกษา/ เอกนฤน บางท่าไม้ 1
    การใช้กระดาน IWB ในการจัดการเรียนการสอน/ ปิยมนัส  วรวิทย์รัตนกุล 11
       
  บทความวิจัย    
    การพัฒนาการสื่อสารของนักเรียนออทิสติกโดยใช้สื่อประสม/ ดรุณวรรณ แก้วหนูนวล 21
         
    การพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงร่วมกับการเรียนรู้ร่วมกันที่ส่งผลต่อผลงานสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา/ วันวิสา อินทร์พันธ์ 25
           
      การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องค่าน้ำหนัก แสงเงาและวรรณะสี รายวิชาทัศนศิลป์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/ศิริพร ศิริกาญจนโรจน์ 39
           
      การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนำเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / คองศิลป์ อุ่นน้อย 50
           
      การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมิเดียเรื่องระบบคอมพิวเตอร์วิชาคอมพิวเตอร์และ สารสนเทศเพื่องานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 / ดิศรารัตน์ สาชะสะโรจน์ 58
           
      การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาโปรแกรมตารางงาน สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี/ นูรมา ตาและ
65
     
           
  หลักเกณฑ์การทำต้นฉบับ 75  
  ขั้นตอนการตีพิมพ์เผยแพร่วารสาร 78  
  รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพ บทความประจำฉบับ 79  
  ปกหลัง    
           
 
Quick Link
  ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
  คณะทำงาน
  ระบบการสมัครตีพิมพ์
  รูปแบบการจัดทำต้นฉบับ
  ขั้นตอนการจัดพิมพ์วารสาร
  หลักเกณฑ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์
       
     
       
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
140 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 074 317600 ต่อ 3501
Educational Technology and Communications Faculty of Education Thaksin University