แบบฟอร์มทั่วไป

 

แบบฟอร์ม มคอ.

     
1. แบบฟอร์มการลา

    1.1 แบบฟอร์มการขออนุญาตลาป่วย / ลากิจ/ ลาคลอดบุตร
    1.2 แบบฟอร์มการขออนุญาตลาพักผ่อน
    1.3 แบบฟอร์มการขออนุญาตลาเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ
    1.4 แบบฟอร์มการขอยกเลิกวันลา

2. แบบฟอร์มการขออนุญาตออกนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
3. แบบฟอร์มการขออนุมัติไปปฏิบัติหน้าที่
4. แบบฟอร์มการขอยกเลิกเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
5. แบบฟอร์มการขออนุญาตสอนชดเชย
  1. ตัวอย่าง มคอ.3
     

แบบฟอร์ม Storyboard

  แบบฟอร์มประกันคุณภาพ
     
    1. แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการแผนปฏิบัติงานประจำปี
    2. ความสอดคล้องของตัวบ่งชี้ สมศ. สกอ. และ ลส.
    3. ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลโครงการแผนปฏิบัติงาน
     
แบบฟอร์มการประเมินประจำปี    
     
1.แบบกรอกรายงานผลการปฏิบัติงาน