หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2555

     
    ปรัชญา
     
    วิชาการดี มีคุณธรรม เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
     
    วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
     
    เเพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี้
      1. มีความรู้ทางทฤษฎี มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สามารถนำไปประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสากล
  2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  3. สามารถจัดระบบการบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. สามารถออกแบบ พัฒนาเผยแพร่และประเมินด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  5. มีจรรยาบรรณและเป็นผู้นำด้านวิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 

หลักสูตรและแผนกำหนดการศึกษา

     
   
ระยะเวลาการศึกษา : 2 ปี
ชื่อหลักสูตร : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ชื่อปริญญา : การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
: กศ.ม
   
โครงสร้างหลักสูตร  
แผนการศึกษา download pdf
     
     
     
Copyright : Department of Education Technology and Communucations
Department of Education Technology and Communucations : 140 Khanchanawanit Rd. ,Kaoroopchang, Muang, Songkhla 90000
Tel.074 317600 - 2129