โครงการศึกษาดูงาน

 

โครงการวิจัย

     
1.โครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อดิจิทัล
การเรียนรู้ ณ Kyoto University และ Kyoto University of
Education ระหว่างวันที่ 21 - 24 เมษายน 2557
   
     

โครงการบริการวิชาการ

  โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
     
     
     
     
     
     
 
Copyright : Department of Education Technology and Communucations
Department of Education Technology and Communucations : 140 Khanchanawanit Rd. ,Kaoroopchang, Muang, Songkhla 90000
Tel.074 317600 - 2129